Vognmandstilladelse til godskørsel for fremmed regning

Godskørsel for fremmed regning er kørsel mod betaling med gods i en lastbil eller et vogntog, hvor godset ikke tilhører eller på anden måde er knyttet til den registrerede bruger af bilen. Er lastbilen eller vogntoget over 3,5 tons tilladt totalvægt, kræver kørslen tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Firmakørsel

I modsætning til godskørsel for fremmed regning kræver firmakørsel ikke tilladelse. Der er kun tale om firmakørsel, hvis der transporteres gods, der tilhører eller på anden måde er knyttet til den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet. Kørslen kan også udføres med et køretøj lejet uden fører. Kørslen må kun være en hjælpefunktion i forhold til virksomhedens samlede aktiviteter. Chaufføren skal være ansat hos virksomheden eller i en chaufførvikarvirksomhed godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Vognmandstilladelse til erhvervsmæssig buskørsel

Erhvervsmæssig personbefordring med en bus kræver tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen. En bus er et motorkøretøj indrettet til befordring af flere end 9 personer, føreren medregnet.

Erhvervsmæssig personbefordring er kørsel med personer uden en nærmere tilknytning til den person, virksomhed eller sammenslutning, der udfører eller lader kørslen udføre, som udføres mod vederlag, eller som udgør den pågældende persons, virksomheds eller sammenslutnings primære formål.

Tilladelse til buskørsel giver ret til at udføre buskørsel inden for landets grænser. Dog kræves der en særlig tilladelse til udførelse af rutekørsel.

Ikke-erhvervsmæssig buskørsel

Den ikke-erhvervsmæssige buskørsel kan udføres tilladelsesfrit. Som eksempler på tilladelsesfri kørsel kan nævnes:

  • en virksomheds befordring af ansatte
  • en forenings befordring af foreningens aktive medlemmer
  • en kommunal eller privat institutions befordring af patienter, elever og ansatte
  • en privat persons befordring af personer, som den pågældende har nærmere tilknytning til f.eks. den nærmeste familie eller nære venner.Kørslen skal udføres vederlagsfrit, idet der dog kan godtgøres udgifter forbundet med kørslen som f.eks. udgifter til benzin og olie. Se mere om tilladelser på Trafikstyrelsens hjemmeside Se vores mere om vognmandsuddannelse her